Spain, Seville

24-06-2012 15:53

Sevillia
(Do you rather read in English, then scroll down)
Día 1: 43°! We hadden nog maar net onze bagage uitgeladen in het hotel, we stapten buiten en DONG! Wat een muur van warmte!
En wat een verschil met het regenachtige België waarin we vertrokken waren. Te voet en gewapend met een stadsplannetje gingen we op zoek naar het oude, toeristische stadsgedeelte.
We wandelden langs talrijke gezellige kerkjes en pleintjes, mini-winkeltjes en stopten ten slotte om van een héérlijk verfrissend ijsje te smullen.
En toen waren we er,... Wat een weelde en wát een prachtige gebouwen, tot in de details toe magnifique afgewerkt.
De enorme Gibraltartoren van de kathedraal torende hoog boven ons uit, schitterend in het felle zonlicht. Vlak erbij het weelderige Réales d'alcazar Paleis.
Onder de moorse invloed gebouwd. Boordevol rijkelijk, opgesierde zalen en binnenplaatsjes. In dit sierlijke paleis brachten we meteen twee uurtjes door.
In de groene tuinen botsten we op een pauwenfamilie die met hun kleintjes parmantig en trots de tuinen rondstapten. Hierna was het hoog tijd voor een frisse duik in het zwembad van ons hotel Tryp Macarena.
Boven op het dak met een prachtig panorama uitzicht over de hele stad, genoten we van het verkoelende water.
Na een verkwikkende douche gingen we de stad terug in. Het nachtleven tegemoet.
Het was echt ongelooflijk, maar zelfs om 11 uur s'avonds bleef de temperatuur hangen rond de 38°C!
De frisse douche was alweer lang vergeten en m'n kleedje plakte aan m'n lijf.
We stuitten op een nieuw pleintje waar we gezellig aten. We sloten de avond af met een wandeling door het centrum.
Er hing een heerlijke zomerse sfeer. Op een terrasje bestelden Steven en ik een mojito. Hand in hand, genietend van de vakantiesfeer, genietend van het bij elkaar zijn, kuierden we terug riching onze hotelkamer...

 

Día 2: Na een uitgebreid ontbijt in ons hotel besloten we om die dag een fikse wandeling te maken langs de meeste bezienswaardigheden van de stad.
Het was alweer een broeihete dag die op het warmste moment van de dag opliep tot wel 43°C. We zagen pittoreske gebouen en kerken, passeerden het enorm grote hotel 'Alfonso', een eeuwenoude toren aan de rand van de Jéronimo
(= een rivier die zich slingerend een weg baant door het landschap van Sevilla).
Kris-kras door de straatjes en zelfs tussen het drukke verkeer door reden de talrijke paardenkoetsen. Heerlijk om deel uit te maken van deze sfeer, deze prachtige stad.
We aten tapas om de terugweg en waren ongelooflijk blij toen we onze overhitte lichaam konden afkoelen in 'ons' zwembad van het hotel.
Na deze frisse duik hielden we een korte siësta. s'avonds gingen we fris gedoucht opnieuw op pad. We installeerden ons op een terrasje onder verkoelende parasols die waterdamp over de verhitte toeristen sproeiden.
Nadien wandelden we rond de Gibraltartoren, al lang niet meer verbaasd over hoeveel mensen er s'avonds op straat kwamen. Van jong tot oud...
We nuttigden nog een lekker ijsje, ik althans, Steven koos voor een milkshake. Op de terugweg stopten we weer bij hetzelfde terras waar we gisteren mojito dronken. Nu kozen we voor Sangria en lekkere chocoladecake...

Día 3: Maandag,... dát betekende dat de winkels opnieuw opengingen. Bij onze avondwandelingen langs de winkelstraten en langs het shopping center hadden we onze ogen al goed de kost gegeven aan de etalages.
De winkels openden om 10u. Tegen half tien zaten we al op een bankje op het pleintje tussen de winkelstraten. De tuinmannen waren rondom ons het gras aan het sproeien.
We bekeken, eens de winkels open waren, het ene winkeltje na het andere, maar we kochten niet veel.
s'middags aten we in een heel gezellig visrestaurantje. Steven kreeg er een hele ijzeren constructie voorgeschoteld met een grote ijzeren spies wwaar allemaal verschillende soorten stukjes vis aan waren gespiesd.
Toen, totaal onverwacht, tegen een laag prijsje, belanden we in een paardenkoets.
Dit was écht de moeite! Zo'n mooi ritje. Magnifique! Nadien gingen we opnieuw zwemmen. Lekker lang deze keer. s'avonds kwamen we plots bij een modern bouwwerk terecht. Je kon er bovenop wandelen en dan had je een wondermooi uitzicht op de stad!
Het was Metropol Parasol. We aten in een klein gezellig restaurantje helemaal buiten het centrum, maar het smaakte ons.

Día 4: De laatste dag alweer... We wandelden nog een laatste keer rond in de stad. Tegen de middag kwamen we terecht in een supergezellig restaurantje.
Met felgekleurde tegeltjes, oude moorse meubeltjes, supervriendelijke bediening.
Speciaal voor ons serveerden ze tapas vóór de keuken openging. We smulden ervan! Het laatste halfuur zochten we de schaduw op. Steven ging languit op een bang liggen met zijn hoofd op mijn schoot.
Toen was het tijd om naar de luchthaven te vertrekken.
Alles verliep vlot tot we boven België vlogen. De piloot verkondigde doodleuk dat we niet KONDEN LANDEN wegens onweer. We moesten ons echter niet ongerust maken.
Ze hadden genoeg getankt om wel een halfuur te blijven rondcircelen. Rondom ons werd de lucht zwart en je zag de bliksems echt dichtbij flikkeren.
De luchtzakkingen waren echt eng en de piloot deed met de grote boeing echt manoeuvres van links naar rechts. Steven was misselijk en ik was bang.
Goh dat was het langste halfuur van m'n leven. Toen we uiteindelijk dan toch konden landen waren we dan ook énorm opgelucht!

Dia 1: 43 °! We just had our luggage unloaded at the hotel, we went outside and DONG! What a wall of heath outside!
And what a difference with the rainy Belgium that we left just a few hours ago. On foot and armed with a city plan we went looking for the old, tourist city area.
We walked along numerous cozy churches and squares, mini-shops and finally stopped for a very refreshing ice cream.
And then we arrived at the centre ... What a luxury and what beautiful buildings, up to the magnifique details.
The huge gibraltar tower of the cathedral rises high above us, glorious in the bright sunlight. Close by the Réales d'Alcazar Palace.
Built under the Moorish influence. Featuring richly decorated rooms and courtyards. In this graceful palace we spent at least two hours.
In the green gardens, we bumped on a peacock family who pampered and proudly walked the gardens with their little ones. After that, it was time for a fresh dip in the pool of our hotel Tryp Macarena.
On top of the roof with a beautiful panoramic view over the whole city, we enjoyed the cool water.
After a refreshing shower we went back into town. Meet the nightlife.
It was really incredible, but even at 11 o'clock the temperature remained around 38 ° C!
The fresh shower had long been forgotten and my garment was sticking to my body.
We stumbled upon a new square where we ate a nice meal. We left the evening with a walk through the centre.
There was a lovely summer atmosphere. On a terrace, Steven and I ordered a mojito. Hand in hand, enjoying the holiday atmosphere, enjoying being together,...
Día 2: After a rich breakfast in our hotel, we decided to take a stroll along the city.
It was another hot day that rose to 43 ° C at the warmest time of the day. We saw picturesque buildings and churches, passing the huge hotel 'Alfonso', an ancient tower on the edge of the Jéronimo
(= a river paving a way through the landscape of Seville).
Kris-scratch through the streets and even between the busy traffic due to the numerous horse-drawn carriages. Delightful to be part of this atmosphere, this beautiful city.
We ate tapas on the way back and were incredibly happy when we could cool our overheated body in our 'hotel' swimming pool.
After this fresh dip we held a short siesta. In the evening we went freshly on our way. We installed on a terrace under cooling umbrellas spraying water vapor over the heated tourists.
Afterwards we walked around the Gibraltar Tower, no longer amazed at how many people came to the street in the evening. From young to old ...
We enjoyed another nice ice cream, Steven chose a milkshake. On the way back we stopped at the same terrace where we drank mojito yesterday. Now we chose Sangria and delicious chocolate cake ...
Dia 3: Monday, ... that meant the shops opened again. On our evening walks along the shopping streets and along the shopping center, we had already given our eyes a good deal of cost to the windows.
The shops opened at 10 am. By half past ten we were already sitting on a bench in the square between the shopping streets. The gardeners were spraying the grass around us.
We watched once the stores were open, one shop after another, but we did not buy much.
In the afternoon we eat in a very cozy fish restaurant. Steven received a whole iron construction with a large iron spear where all of the different types of fish were spun.
Then, unexpectedly, at a low price, we arrive in a horse-drawn carriage.
This was really worth it! Such a nice ride. Magnifique! Afterwards we went swimming again. In the evening we suddenly came across a modern building. You could walk on top and then you had a wonderful view of the city!
It was 'Metropol Parasol' Afterwards we ate in a small cozy restaurant completely outside the center, but the food was delicious!
Dia 4: The last day already ... We went for a last time in the city. By noon we came across a super cozy restaurant.
With brightly colored tiles, old Moorish furniture, super friendly staff.
Especially for us they served tapas before the kitchen opened. We loved it! The last half hour we searched for the shadow. Steven was lying on a bench with his head on my lap.
Then it was time to leave for the airport.
Everything went smoothly until we flew over Belgium. The pilot proclaimed that we COULD NOT LAND because of thunderstorms. However, we did not have to worry...
They had enough time to keep circling for half an hour. Around us the sky became black and you saw the lightning really close.
The airbags were really scary and the pilot was doing great maneuvers from left to right. Steven was sick and I was afraid.
Goh that was the longest half hour of my life. When we eventually landed, we were so relieved!

Comment on Seville

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht